شیر دیافراگمی PTFE دستی

شیر دیافراگمی PTFE دستی  دیافراگم تفلنی PTFE

سایزهای موجود :

1-  ” 1/2 1 = 38mm

2- ” 2=50mm

3- “1/2 2 =63mm

4- ” 5 =125mm

توضیحات

شیر دیافراگمی PTFE دستی  دیافراگم تفلنی PTFE